Open Settings

  1. Open Settings from menu bar.
    menu-icon@2x.png